درخواست پوتین برای اصلاح بازار نفت/همه کشورها باید همکاری کنند