پکن: مصوبه‌های سنای آمریکا درباره هنگ کنگ کاغذ پاره‌ای بیش نیست