سخنگوی دولت: درخواست داریم همه به پویش «استفاده از ماسک» بپیوندند