نتیجه انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا کی و چگونه مشخص خواهد شد؟