گفتگو با فؤاد ایزدی | ایران و آمریکا و برجام پس از انتخابات آمریکا