کاهش تا ۲۰ هزار تومانی قیمت گوشت/ امسال نیازی به واردات گوشت نداریم