تساوی بدون گل استقلال و مس رفسنجان در پایان نیمه اول